Oproepjes

 • Marc Funnekotter 17.09.2017
  Te Koop, onze Hobie 16 omdat we daar dit en vorig seizoen niet mee gezeild hebben. Afgelopen seizoen ...

  Lees meer ...

   
 • Hans Stadhouder 30.04.2016
  Hallo allemaal Wie wil mijn pedicuremodel zijn , 19 mei om 12.30u, Den Haag, Zichtenburg Dan doe ...

  Lees meer ...

   
 • Dirk Dobbelaere 05.07.2015
  Beste Paul en Rob, (#43 en 45) Net als Felix (#46) ben ik sinds kort lid en wil ook graag zeilen ...

  Lees meer ...

   
 • Wouter Biemans 18.05.2015
  Hi Manon, Ben al enige jaren lid maar vindt mezelf dit jaar nieet terug op de kitestellinglij st. Heb ...

  Lees meer ...

   
 • Felix Hoogveld 10.05.2015
  Dag Paul de Ruiter en Rob Zuurmond, Ik ben sinds kort lid en wil graag zeilen. Ik heb geen eigen boot.

  Lees meer ...

Huishoudelijk reglement

De Leden
Artikel 1
1. De leden dienen aan de organisatie en werkzaamheden van de vereniging deel te nemen. Hieronder wordt verstaan alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de vereniging, zoals:
• Opbouw en afbouw van de clubaccommodatie;
• Onderhoud van de clubaccommodatie en materialen;
• Werkzaamheden die voortvloeien uit activiteiten van het bestuur en de diverse commissies
2. De leden hebben de plicht steeds toe te zien op de persoonlijke en verenigingsbezittingen en deze zonodig veilig te stellen. In geval van in gebreke blijven kan het bestuur besluiten tot een vaarverbod of schorsing en bij herhaling tot opzegging of ontzetting.
Artikel 2
1. Van een lid, als omschreven in artikel 5 lid 4 t/m 6 der statuten, kan het bestuur toestaan met een zeilboot, zeilplank of kano gebruik te maken van het verenigingsfaciliteiten. Als een lid van het verenigingsfaciliteiten gebruik wenst te maken met een ander vaartuig dan hiervoor genoemd dan dient hiervoor de toestemming van het bestuur te zijn verkregen. Het bestuur zal in haar besluit tevens de geldigheidsduur van deze toestemming bepalen.
Artikel 3
1. Tot wederopzegging door het lid of het bestuur worden de uitgegeven ligplaatsen voor boten en zeilplanken jaarlijks gecontinueerd. Het bestuur wijst ieder jaar de (fysieke) ligplaatsen toe voor boten en zeilplanken van zittende leden. Een ligplaatsen lijst en surfstellingen lijst worden daartoe in het clubhuis gepubliceerd.
2. Indien er geen ligplaatsen meer ter beschikking zijn, kunnen aspirant leden zich op een wachtlijst laten plaatsen. Bij het vrijkomen van een plaats zullen aspirant leden op de wachtlijst worden benaderd in de volgorde van inschrijven (= datum).
Artikel 4
1. Om als aspirant lid te worden toegelaten, dient men te voldoen aan artikel 5 lid 2, 4 of 5 van de statuten en actief de watersport beoefenen. Aanmelding dient te geschieden d.m.v. een inschrijvingsformulier bij de penningmeester, alsmede van degenen in diens gezin die voldoen aan artikel 5 lid 6 der statuten. Na acceptatie door het bestuur blijft men tenminste zes maanden aspirantlid. Men ontvangt bij acceptatie een exemplaar van de statuten en reglementen.
2. Het bestuur draagt een aspirant lid voor het lidmaatschap voor, nadat het zich ervan overtuigd heeft dat de kandidaat voldoet aan de vereisten gesteld in de statuten en reglementen. In geval van twijfel of in gebreke blijven kan het bestuur besluiten het voorlopig lidmaatschap met een jaar te verlengen of dit op te zeggen. De kandidaat moet op de ledenvergadering, die over zijn toetreding beslist, aanwezig zijn. In geval van verhindering kan de kandidaat vooraf schriftelijk de vergadering mededelen het lidmaatschap op prijs te stellen. Bezwaren van leden tegen een kandidaat dienen tenminste een dag tevoren schriftelijk te worden kenbaar gemaakt aan de secretaris.
3. Om als sociëteitslid te worden toegelaten, dient men te voldoen aan artikel 5 lid 9 van de statuten. Tenminste vijf stemgerechtigde leden, als bedoeld in artikel 5 lid 2, 3 en 4 der statuten, die tenminste vijf jaar lid zijn kunnen het bestuur verzoeken niet leden als sociëteitlid voor te dragen. Binnen vier weken krijgen de aanvragers of krijgen de voorstellende leden bericht of het bestuur het verzoek of voorstel overneemt. Nadat het bestuur bevestigd heeft de voordracht tot sociëteitslid in de eerstvolgende algemene vergadering ter tafel te brengen, zijn zij voorlopig sociëteitslid tot die vergadering.
4. Bij acceptatie van een (aspirant) lid worden zij die tot diens gezin behoren en voldoen aan artikel 5 lid 6 der statuten (aspirant) gezinslid, tenzij dit door het (aspirant) lid uitdrukkelijk niet wordt gewenst. In dit laatste geval hebben deze potentiële gezinsleden absoluut geen toegang tot het verenigingsterrein.
5. Tegen de in lid 1, 2 en 3 genoemde bestuursbeslissingen is beroep mogelijk op de ledenvergadering. Een belanghebbend niet lid dient zich op die vergadering te doen vertegenwoordigen door een stemgerechtigd lid. De bestuursbeslissing blijft gehandhaafd, tenzij een meerderheid zulks niet wenst en deze meerderheid wordt gevormd door tenminste een/derde van het totaal aantal stemgerechtigde leden. Het bestuur is niet verplicht de reden van haar beslissing mede te delen.
Donateurs
Artikel 5
1. De faciliteiten van de donateurs zijn:
a. Beperkt meevaren zonder hantering van de introductie-regeling zoals bepaald in het reglement van orde e.e.a. ter beoordeling van het bestuur;
b. Bijwonen van door het bestuur aan te wijzen evenementen en bijeenkomsten;
c. Beperkte mogelijkheid van toegang tot verenigingsterrein en clubgebouw;
d. Ontvangen van het officieel orgaan Beach News.
Bestuur
Artikel 6
1. De taak van het bestuur omvat o.a.:
a. Handhaven van statuten, huishoudelijk reglement en reglement van orde;
b. Behartigen van verenigingsbelangen;
c. Uitvoeren van besluiten van ledenvergaderingen;
d. Beheer der gelden en materieel der vereniging.
Artikel 7
1. De voorzitter leidt de bestuurs- en ledenvergadering. Hij mede-ondertekent alle belangrijke stukken en ziet toe op de uitvoering van de genomen besluiten. Hij heeft recht alle vergaderingen van commissies bij te wonen en heeft aldaar een adviserende stem.
Artikel 8
1. De secretaris is belast met alle correspondentie van de vereniging. Hij houdt afschriften van alle inkomende en uitgaande stukken en brieven, geeft mutaties in de ledenlijst door aan de penningmeester en notuleert alle vergaderingen. Hij zorgt voor het uitschrijven van de vergaderingen en stelt het secretarieel jaarverslag samen.
Artikel 9
1. De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en houdt daarvan een boekhouding bij. Tevens houdt hij het ledenbestand bij. Hij stelt het financieel jaaroverzicht samen en maakt de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar. Voor uitgaven die niet op de begroting staan boven 225 euro behoeft hij de goedkeuring van de voorzitter en de secretaris, boven de 900 euro van het gehele bestuur en voor dergelijke uitgaven van boven de 2250 euro behoeft hij tevens de goedkeuring van de ledenvergadering.
Artikel 10
1. Vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter zo dikwijls als hij dit nodig acht. Tot bijeenroeping is hij verplicht, indien twee of meer bestuursleden hem daarom verzoeken. Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.
Artikel 11
1. Het bestuur treedt jaarlijks af en is onmiddellijk herbenoembaar. Om de continuïteit te waarborgen, dient er naar te worden gestreefd dat tenminste de helft van de bestuursleden zich herkiesbaar stelt. Het gelijktijdig terugtreden van een voorzitter en secretaris zal zoveel mogelijk worden vermeden.
Artikel 12
1. Voordracht van nieuwe bestuursleden door het bestuur dient tegelijk met de schriftelijke oproep voor de algemene vergadering te geschieden. Andere voordrachten van nieuwe bestuursleden dienen, ondertekend door minstens vijf stemgerechtigde leden, tenminste een dag voor de vergadering te worden ingediend aan het zitting hebbende bestuur. Tevens dient een bereidverklaring van de betrokken kandidaat te worden meegezonden.
Commissies
Artikel 13
1. Het bestuur kan commissies benoemen om zich te laten bijstaan in haar werk en het kan betaalde krachten inschakelen indien dit wenselijk of nodig wordt geacht.
2. De commissies zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur, met uitzondering van de kascontrolecommissie. Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering wat betreft de werkzaamheden van de commissies. De kascontrolecommissie wordt gekozen door de ledenvergadering en brengt aan haar verslag uit (zie artikel 12 lid 3 en 4 der statuten).
3. Iedere commissie benoemt uit haar leden een woordvoerder, die het contact met het bestuur onderhoudt.
4. De commissies hebben binnen de taakomschrijving een zekere vrijheid van handelen. Het bestuur kan te allen tijde ingrijpen.
5. Ontbinding van een commissie geschiedt door het bestuur met uitzondering van de kascontrolecommissie.
Algemene ledenvergadering
Artikel 14
1. De algemene jaarvergadering als bedoeld in artikel 12 t/m 15 der statuten wordt bij voorkeur in november gehouden.
2. De agenda van de algemene jaarvergadering zou ondermeer de volgende punten kunnen bevatten:
• Opening;
• Notulen van de voorgaande vergadering;
• Ingekomen stukken en uitgaande post;
• Bestuursmededelingen;
• Jaarverslag secretaris;
• Verslag kascontrolecommissie;
• Financieel verslag van de penningmeester;
• Bestuursverkiezingen;
• Toekomstbespiegeling door de voorzitter;
• Vaststellen van de begroting, de contributie en het inschrijfgeld;
• Verkiezing kascontrolecommissie;
• Vaststelling van het huishoudelijk reglement, reglement van orde en de veiligheidsreglement;
• Rondvraag;
• Sluiting.
3. De voorlopige agenda voor een algemene vergadering zal tenminste drie weken voor de dag der vergadering (in het cluborgaan) worden gepubliceerd.
4. Ingezonden voorstellen die zijn getekend door tenminste vijf stemgerechtigde leden worden geacht op de agenda te staan indien zij minstens twee weken voor de aanvang van de vergadering bij de secretaris zijn ingediend.
5. Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in het vorige lid, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldig besluiten in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden is vertegenwoordigd, tenzij tenminste tien der aanwezige stemgerechtigde leden zich daartegen verzetten.
Artikel 15
1. Tijdens een vergadering dienen de notulen van de vorige vergadering te worden goedgekeurd en daarna door de voorzitter te worden gearresteerd.
Geldmiddelen
Artikel 16
1. De contributie wordt op de algemene jaarvergadering vastgesteld. De contributieverhoging voor leden met gezinsleden als bedoeld in artikel 8 lid 2 der statuten is 50%. Deze verhoging geldt voor gewone leden, sociëteitsleden zowel als aspirant leden. De contributie van jeugdleden is twee/derde van de contributie van een gewoon lid. Het minimum der donatie is gelijk aan 50% van de contributie van een gewoon lid.
Artikel 17
1. Het inschrijfgeld wordt op de algemene jaarvergadering vastgesteld. Het inschrijfgeld voor jeugdleden is de helft van dat voor gewone leden. Voor leden met gezinsleden is tweemaal het inschrijfgeld voor gewone leden verschuldigd. Bij omzetting van een gewoon lidmaatschap in een lidmaatschap met gezinsleden is inschrijfgeld voor één lid verschuldigd, tenzij twee betrokkenen reeds gewoon lid zijn.
Aansprakelijkheid
Artikel 18
1. De vereniging en het bestuur, zijn niet aansprakelijk voor verlies van artikelen door diefstal.
Artikel 19
1. De vereniging en het bestuur zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van artikelen door brand, voorzover deze niet behoren tot de inboedel van de accommodatie. Zeil- en surfuitrustingen bewaard in de accommodatie vallen niet onder de reguliere inboedel.
Embleem
Artikel 20
1. Het embleem is:
2. Het embleem is gedeponeerd bij de secretaris.
Officieel orgaan
Artikel 21
1. Het officiële orgaan van de vereniging is het blad Beach News.
Wijziging van het huishoudelijk reglement
Artikel 22
1. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kunnen worden voorgesteld door het bestuur of minstens 10 stemgerechtigde leden, die dat voorstel minstens 14 dagen voor de algemene vergadering dienen in te zenden aan het bestuur. Voorstellen tot wijziging en/of aanvulling dienen geheel omschreven op de convocatie te worden vermeld. Wijzigingsvoorstellen of bezwaren tegen zodanig aangekondigde wijzigingen en/of aanvullingen dienen tenminste een week voor de vergadering schriftelijk te worden kenbaar gemaakt aan de secretaris.
Slotbepaling
Artikel 23
1. In alle gevallen waarin statuten, huishoudelijk reglement of het reglement van orde met de keuringseisen van boten en die van zeilplanken niet voorzien, beslist het bestuur. Deze beslissing geldt tot de eerstvolgende algemene vergadering.